Mediacja

– czym jest i na czym polega?

mediator sosnowiec

Czym jest mediacja?

– czyli jak sprawnie i skutecznie rozwiązać problem unikając sądu?

W jakich sprawach można zgłosić się

do mediacji?

Mediacja jest nowoczesną i najbardziej skuteczną metodą porozumienia się w sytuacjach konfliktowych.

Można ją poprowadzić we wszystkich sprawach, w których zachodzi prawna możliwość zawarcia ugodykarnych, cywilnych (w ogólnym tego pojęcia znaczeniu), rodzinnych – również nieletnich jak i gospodarczych, administracyjnych, pracowniczych a nawet społecznych.

Kiedy można prowadzić mediację?

<

Mediacja umowna

Mediację można prowadzić zarówno przed skierowaniem swoich kroków na drogę sądową – na podstawie umowy o mediację.

=

Mediacja sądowa

Ale także wtedy, gdy Twoja sprawa znajdzie się w sądzie

– na podstawie skierowania sądu.

W postępowaniu sądowym albo w innym postępowaniu zawsze istnieje niepewność co do wyniku sprawy, nawet jeśli wydaje się, że fakty i dowody świadczą wyraźnie na korzyść jednej ze stron.

Dlatego warto korzystać z mediacji, która nie tylko pozwala osiągnąć porozumienie korzystne dla wszystkich jej uczestników.

Ale także zaoszczędzić – czas, nerwy i koszty.

Czy w trakcie mediacji obowiązują

jakieś zasady?

Tak. Mimo, iż mediację cechuje znaczny stopień odformalizowania i jest ona niezwykle przyjazna, to jednak by proces mediacji przebiegał prawidłowo i efektywnie, konieczne jest respektowanie następujących zasad:

N

Dobrowolność

Mediacja zawsze jest dobrowolna. Zgodę muszą wyrazić wszystkie strony. Uczestniczenie w mediacji jest rezultatem wolnego wyboru.

Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma perswazji odnośnie udziału w mediacji.

Bezstronność

Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego mediatora. Który dba w jednakowym stopniu o prawa obu stron.

Zadaniem mediatora jest pomaganie w równym stopniu każdej ze stron w poszukiwaniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Mediator nie jest sędzią, ani arbitrem, nie przyznaje racji żadnej ze stron. Pomaga natomiast znaleźć porozumienie i sformułować warunki ugody.

Neutralność

Mediator jest neutralny. Oznacza to, że Mediator nie może narzucać stronom własnych koncepcji rozwiązań sporu, swojego światopoglądu ani wartości.

Nie ocenia także składanych przez stron propozycji.

Decyzja co do sposobu zakończenia konfliktu oraz podpisania ugody o określonej treści należy jedynie do samych stron.

Poufność

Przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą.

Mediator ma obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku z przeprowadzeniem mediacji. Nie może zostać przesłuchany co od tych faktów w charakterze świadka.

Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o merytorycznym, przebiegu mediacji. Strony również nie mogą skutecznie powoływać się na informacje i propozycje składane podczas mediacji – czyli np. ujawnić uzyskaną w ten sposób wiedzę w procesie sądowym.

Ile trwa mediacja?

W przypadku mediacji pozasądowej (umownej), to strony podejmują decyzję ile będzie trwała. Zazwyczaj czas ten nie przekracza miesiąca. Co więcej, praktyka wskazuje, iż stronom udaje się wypracować ugodę w ciągu 3–4 sesji mediacyjnych.

Natomiast czas trwania mediacji sądowej reguluje procedura. Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

 

Jak przebiega mediacja?

Po otrzymaniu wniosku od jednej ze stron lub postanowienia sądu mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.

Mediacja rozpoczyna się od spotkania informacyjnego w trakcie którego mediator omawia istotę mediację oraz jej zasady, jak również uzyskuje informacje na temat źródła konfliktu. Upewnia się również czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron. Informacje pozyskane od jednej ze stron nie są i nie mogą być przekazywane drugiej stronie bez wyraźnej zgody strony przekazującej te informacje.

Następnie, uczestnicy wspólnie z mediatorem ustalają termin właściwego spotkania mediacyjnego lub też od razu – na tym samym spotkaniu – omawiają kwestie sporne i wypracowują najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania. Strony mogą konsultować się ze swoimi pełnomocnikami, jeżeli nie są oni obecni na posiedzeniach mediacyjnych.

Z przebiegu mediacji sporządzany jest protokół.

 

W jaki sposób może się zakończyć mediacja?

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.

W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.

Ugoda może być zatwierdzona przez sąd bez względu na to czy jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu (mediacja sądowa) czy umowy o mediację (mediacja umowna).

Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

Ugoda, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Sąd nie zatwierdzi jednak ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.

W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Zgoda na wzięcie udziału w mediacji nie zamyka wówczas drogi do postępowania sądowego.

DOWIEDZ SIĘ DLACZEGO WARTO MEDIOWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ! POMOGĘ WAM DOJŚĆ DO POROZUMIENIA.

Na skróty

Mediator Sosnowiec

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Telefon

(32) 293 30 80

(+48) 530 068 508

Copyright © 2024Mediator Marta Szkliniarz