Oferta

– jak mogę Ci pomóc?

W jakich sprawach można prowadzić mediację?

Prowadzę zarówno mediacje ze skierowania sądu (mediacje sądowe), jak i pozasądowe (mediacje umowne), także on-line, m.in. w następujących sprawach:

rozwód i separacja (tzw. kwestie okołorozwodowe/okołoseparacyjne – m.in. sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku)

spory o alimenty dla dziecka (istnienie, zniesienie, wysokość, płatności)

spory o alimenty dla małżonka (istnienie, zniesienie, wysokość, płatności)

spory o kontakty z dzieckiem (również z dziadkami)

spory z zakresu władzy rodzicielskiej (m.in. o sposób jej wykonywania, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, wyjazd za granicę)

sporządzenie planu wychowawczego

spory o podział majątku wspólnego (m.in. o współposiadanie, sposób podziału, spłaty, rozliczenie nakładów)

spory o rozliczenie konkubinatu (m.in. o współposiadanie, sposób podziału, spłaty, rozliczenie nakładów)

spory o zapłatę

spory dotyczące roszczeń z umów cywilnoprawnych (np. najem, dzierżawa)

spory dotyczące gwarancji i rękojmi (również konsumenckie)

spory o odszkodowanie (m.in. błąd medyczny, wypadek)

spory dotyczące zadośćuczynienia (m.in. błąd medyczny, wypadek)

spory o naruszenie dóbr osobistych

spory ubezpieczeniowe

spory sąsiedzkie (m.in. graniczne, immisje, naruszenie posiadania)

spory dotyczące służebności (ustanowienie, wykonywanie, modyfikacja, zniesienie)

spory dotyczące podziału nieruchomości wspólnej do korzystania („quad usum”)

spory o podział i zniesienie współwłasności (w tym o dział spadku)

spory o realizację poleceń i zapisów wynikających z testamentu

spory dotyczące zapłaty zachowku (m.in. ustalenie wartości, sposobu i terminu spłaty)

spory o zapłatę

spory dotyczące realizacji umów handlowych (o usługi/umowy sprzedaży/umowy o roboty inwestorskie/budowlane) i roszczeń z tym związanych 

spory dotyczące rękojmi i gwarancji

spory dotyczące nienależytego wykonania umowy (np. dotyczące zapłaty odszkodowania/kar umownych)

wsparcie przy negocjacjach kontraktów biznesowych

spory z zakresu prawa budowlanego (np. dotyczące zapłaty odszkodowania/kar umownych), prac inwestorskich

spory w zakresie roszczeń z umowy leasingu/kredytu/pożyczki/z weksla

spory związane z prawem autorskim i czynami nieuczciwej konkurencji

spory dotyczące prawa własności intelektualnej

spory związane ze sprzedażą/przekształceniem przedsiębiorstw

spory wewnętrzne np. pomiędzy kadrą zarządzającą

spory związane z roszczeniami akcjonariuszy lub wspólników przeciwko spółkom

spory dotyczące roszczeń przeciwko członkom zarządu

spory o zapłatę

spory o rozwiązanie stosunku pracy

spory związane z postępowaniem dyscyplinarnym

spory o odszkodowanie za mobbing i dyskryminacje

spory dotyczące wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

spory o sprostowanie świadectwa pracy

spory zbiorowe

spory pomiędzy współpracownikami

spory w kadrze zarządzającej lub pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi pracodawcy

Jeśli nie masz pewności, czy Ty lub Twoja firma możecie lub powinniście skorzystać z usług mediatora, chętnie udzielę wszelkich informacji.

Mediacja daje możliwość zapobiegania konfliktom na przyszłość rozwiązując problemy “tu i teraz” i w konsekwencji niweluje ryzyko kosztownych sporów sądowych

Na skróty

Mediator Sosnowiec

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Telefon

(32) 293 30 80

(+48) 530 068 508

Copyright © 2024Mediator Marta Szkliniarz