Jak zacząć mediację?

– co należy zrobić?

Sposób rozpoczęcia mediacji zależy od tego, czy jest to mediacja pozasądowa (umowna),

czy sądowa

Mediacja pozasądowa (umowna)

Taka mediacja może zostać przeprowadzona na podstawie uprzednio już zawartej pomiędzy stronami umowy o mediację lub na wniosek jednej ze stron skierowany do mediatora pod warunkiem, że druga strona wyrazi na nią zgodę.

Ale po kolei.

01

Wybierz mediatora

Po pierwsze, należy wybrać mediatora. Może to być dowolny mediator, z terenu całego kraju.

02

Wysłij wniosek do drugiej strony

Jeśli mamy już wybranego mediatora należy w pierwszej kolejności napisać wniosek o przeprowadzenie mediacji w danej sprawie. Może to uczynić jedna ze stron sporu albo wszystkie. 

Powinien on zawierać takie informacje jak: oznaczenie stron sporu z danymi adresowymi, wskazanie mediatora i krótki opis sprawy (jeżeli strony  miały zawartą umowę o mediację, należy ją do wniosku załączyć). Wniosek musi być podpisany. Taki wypełniony wniosek, należy w pierwszej kolejności przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta karteczka) do osoby, z którą chcemy mediować.

U mediatora można uzyskać gotowy do wypełnienia formularz wniosku. Jeśli jedna ze stron chciałaby zaprosić do mediacji drugą stronę i nie wie, jak to zrobić, to najlepiej jeśli zwróci się o pomoc do mediatora.

03

Wyślij wniosek do mediatora

Następnie, czyli dopiero wówczas, gdy poczta dostarczy nam zwrotnie potwierdzenie odbioru tego wniosku przez stronę, taki sam wniosek wraz z tym potwierdzeniem odbioru należy przesłać do mediatora.

04

Mediator skontaktuje się z drugą stroną

Jeżeli wniosek składa tylko jedna strona, to mediator kieruje wówczas do każdej z pozostałych stron tzw. zaproszenie z zapytaniem, czy wyraża ona zgodę na przeprowadzenie mediacji w danej sprawie.

W zaproszeniu wskazywany jest termin na udzielenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na mediację. Jeżeli w terminie tym mediator nie uzyska odpowiedzi lub strona nie wyrazi zgody na przystąpienie do mediacji, to niestety nie dojdzie ona do skutku.

05

Wspólne złożenie wniosku

Wniosek taki może zostać również złożony na pierwszym spotkaniu mediacyjnym, na którym obecne są wszystkie zainteresowane strony. Czyli wystarczy, że wspólnie skontaktujecie się z mediatorem lub wspólnie pojawicie się u niego sygnalizując chęć mediacji.

06

Rozpoczęcie mediacji

Jeżeli wszystkie strony wyrażą zgodę na mediację, wspólnie zostanie uzgodniony termin jej pierwszego spotkania. I mediacja się rozpocznie.

Mediacja sądowa

Do mediacji sądowej może dojść na podstawie postanowienia sądu przed którym sprawa się toczy – o skierowaniu stron do mediacji.

W tym wypadku także niezbędna jest jednak zgoda obu stron. W trakcie postępowania sądowego strony mogą prowadzić mediację również niezależnie, na podstawie umowy o mediację.

01

Złóż wniosek o mediację

Wniosek o przeprowadzenie mediacji może zostać złożony na każdym etapie postępowania. Zarówno pisemnie – w piśmie skierowanym do sądu lub ustnie na rozprawie.

02

Wybierz mediatora

Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danym rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów

03

Sąd wyda postanowienie

Jeżeli  sąd uzna, że sprawa nadaje się do mediacji, to wyda postanowienie kierujące strony do mediacji, w którym określi zarówno termin mediacji, jak i wskaże mediatora. Jeżeli strony same go nie wybrały, Sąd dokona wyboru samodzielnie. Osoba wskazana jako mediator nie jest wiążąca dla stron. Strony mogą wybrać dowolnego mediatora.

04

Wszczęcie mediacji

Postanowienie o skierowaniu stron do mediacji przesyłane jest do mediatora oraz stron. Strony mają tylko 7 dni, licząc od daty odbioru na powiadomienie sądu o braku zgody na mediację. Jeśli tego nie zrobią, mediację uważa się za wszczętą. Aczkolwiek, w każdej chwili można z niej zrezygnować. Mediacja jest całkowicie dobrowolna, nawet na etapie postępowania sądowego.

Mediator, po otrzymaniu postanowienia, skontaktuje się ze stronami żeby ustalić termin mediacji lub od razu powiadomi je o jej pierwszym terminie.

DOWIEDZ SIĘ JAKIE SĄ ZALETY MEDIACJI I SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ! POMOGĘ WAM DOJŚĆ DO POROZUMIENIA.

Na skróty

Mediator Sosnowiec

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Telefon

(32) 293 30 80

(+48) 530 068 508

Copyright © 2024Mediator Marta Szkliniarz