Cennik

– ile kosztuje mediacja?

Koszty mediacji

Na koszty mediacji składa się wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji.

Obciążają one strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

Wydatki te kształtują się nieco inaczej w zależności od tego, czy mamy do czynienia z mediacją sądową, czy z mediacją pozasądową (umowną).

Mediacja sądowa

W postępowaniu mediacyjnym, do którego strony zostały skierowane na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi:

  • w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić:

150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł);

  • w sporach dotyczących praw majątkowych:

1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).

Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

***

Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Mediacja umowna

W przypadku mediacji umownej  wysokość wynagrodzenia mediatora uzgadniana jest przez strony z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Ustalane jest ono indywidualnie przy uwzględnieniu rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania  jak też na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz/lub godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.

Wynagrodzenie mediatora podlega negocjacji.

DOWIEDZ SIĘ JAKIE SĄ ZALETY MEDIACJI I SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ! POMOGĘ WAM DOJŚĆ DO POROZUMIENIA.

Na skróty

Mediator Sosnowiec

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Telefon

(32) 293 30 80

(+48) 530 068 508

Copyright © 2024Mediator Marta Szkliniarz